Pre-Party Transmission Prague 2016

Pre-Party Transmission Prague 2016 Folder

(Friday) October 28, 2016 - 21:00

Mecca Club Prague - U Pr?honu 3 (Map)

815 people attended

5.0/5 (1)

Report event

DESCRIPTION

? OFFICIAL TRANSMISSION PRE-PARTY
? FREE ENTRANCE WITH TRANSMISSION TICKET TILL 11:00 PM!
? BEST WAY TO START THE TRANSMISSION PARTY WEEKEND
? INVITE YOUR FRIENDS TO THE TRANSMISSION PRE PARTY

? Se vstupenkou na TRANSMISSION vstup zdarma do 23:00hr.
? Nejlepší zp?sob jak nastartovat party víkend
? POZV?TE SVÉ P?ÁTELE NA TRANSMISSION PRE PARTY

READ ALL INFO BELOW

Tickets and info for the main event 29/10 in O2 arena Prague:
Tickets: www.bit.ly/TMTICKETS
Vstupenky: www.bit.ly/VstupenkyTM

Event: bit.ly/TM16PrgFBEP

????????????????????????
EN VERSION
????????????????????????
On Saturday the 29th of October 2016 Transmission Festival will celebrate it’s 10th anniversary with the brand new ‘The Lost Oracle‘ show in Prague’s O2 arena. The night before, on Friday 28/10 United Music Events and Club Mecca invite you to the yearly, traditional and official pre-party in Club Mecca. Without a doubt the best way to get in the right party mood before Transmission!

We bring you many great international names completed by some of the best CZ and SK trance DJs.

? LINE-UP MAINSTAGE:
Fisherman & Hawkins (NL)
Arkham Knights (UK)
Simon O'Shine (PL)
Kris O'Neil (DK)
Exis (AU)
Martin Michniak (SK)
Unbeat (SK)

? LINE-UP CZ/SK STAGE:
DJ N-Rico
Kristy Jay
Vikinz
BluEye
K1APTCHA

Time tables will be announced in the week prior to the event.

What else you can expect?
? PHOTOWALL
? NICE VISUALS, LIGHTS, DECORATIONS
? CRYSTAL CLEAR SOUND BY FUNKTION ONE
? BEST PARTY PEOPLE

????????????

? ENTRANCE (18+):
DOORS OPEN: 9 PM
END: 5 AM

? DOOR PRICE (with Transmission ticket):
• FREE ENTRANCE WITH TRANSMISSION TICKET TILL 11 PM
• From 11 PM (with TRANSMISSION ticket):
• 200,- CZK - Regular
• 450,- CZK - V.I.P

Discover the power of a Transmission ticket! One ticket means 2 awesome parties, 19 hours of dance music and 13 of the best international and many great Czech and Slovak DJs!
BUY YOUR TRANSMISSION TICKET HERE: www.bit.ly/TMTICKETS

Transmission eventpage 29.10: bit.ly/TM16PrgFBEP

? DOOR PRICE (without Transmission ticket):
• 350,- CZK - Regular
• 600,- CZK - V.I.P

? A regular Transmission ticket gives regular entrance to Mecca
? A VIP or Golden Transmission ticket gives entrance to the VIP section in Club Mecca.

? VIP tickets and tables:
For those who want to enjoy the Transmission pre-party with a maximum of luxury and comfort we have a great VIP area and VIP tables in Club Mecca for your convenience.

Please check our online offer out: http://www.mecca.cz/vip

? VIP BENEFITS:
• Special VIP entrance and VIP wardrobe
• Access to VIP area
• Beverage menu enhanced by exclusive brands
• VIP bar service
• VIP toilets
• Best view on stage and dancefloor

? Table reservation, VIP box, SkyLounge or birthday celebrations:
• Email us at: [email protected] or call: +420 734 155 300

?? VIP upgrades
If you have a regular Transmission ticket but you would like to be a VIP for the TRANSMISSION PRE-PARTY it‘s possible to buy a VIP upgrade for 250czk at the door. This ticket is only valid in combination with a Transmission ticket!

????????????

??? PLEASE NOTE THAT MECCA HAS A LIMITED CAPACITY AND THAT FULL IS FULL SO COME EARLY!

? You can pay in euro in Mecca.
? Wardrobe: in Mecca there is a wardrobe for 20czk/1 euro

?? HOW TO GET THERE
Club Mecca is located at U Pr?honu 799/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

YOU CAN GET THERE BY:
1) CAR. You may park your car in front of the club.
2) TRAM. Close to the club (350 m) is tram stop “Delnicka”. Use trams no: 1, 6, 12, 14, 24, 25 or night tram 54.
3) METRO. You also may use Metro C (red-line). Metro stop is “Nádraží Holešovice” and then walk about 1 km.
4) TAXI. Of course you can also take a taxi to Mecca. We recommend you to call a taxi beforehand and not to stop one on the street. A ride from the centre to Mecca should cost about 250czk/10 euro. You can call for instance Speed Cars +420 224 234 234 or Kuryr Taxi +420 241 090 090

MORE INFO:
www.mecca.cz
www.unitedmusic.events
www.transmission.events

? We are looking forward to seeing you 28.10 & 29.10 for the Transmission party weekend!


????????????????????????
?ESKÁ VERZE
????????????????????????
V sobotu 29. ?íjna 2016 oslaví Transmission Festival své 10-té výro?í a p?edstaví svoji novou show ‘The Lost Oracle‘ v pražské O2 arén?. Noc p?edtím, v pátek 28.10., Vás zve United Music Events a Klub Mecca na tradi?ní a oficiální preparty, která vás bezpochyby dostane do správné transmission nálady.

P?inášíme Vám skv?lá zahrani?ní jména dopln?ná n?kterými z nejlepších CZ a SK trancovými DJs.

? LINE-UP MAINSTAGE:
Fisherman & Hawkins (NL)
Arkham Knights (UK)
Simon O'Shine (PL)
Kris O'Neil (DK)
Exis (AU)
Martin Michniak (SK)
Unbeat (SK)

? LINE-UP CZ/SK STAGE:
DJ N-Rico
Kristy Jay
Vikinz
BluEye
K1APTCHA

?asový lineup bude oznámen v týdnu p?ed samotnou akcí.

Co dalšího m?žete o?ekávat?
? FOTOST?NU
? P?KNÉ VIZUALIZACE, SV?TLA, DEKORACE
? K?IŠ?ÁLOV? ?ISTÝ ZVUK OD FUNKTION ONE
? NEJLEPŠÍ PARTY PEOPLE

????????????

? VSTUP (18+):
ZA?ÁTEK: 21:00
KONEC: 05:00

? CENA NA MÍST? (se vstupenkou na Transmission):
• DO 23:00 JE VSTUP SE VSTUPENKOU TRANSMISSION ZDARMA
• OD 23:00 JE CENA VSTUPENKY:
• 200,- K? - základní
• 450,- K? - V.I.P

Objevte sílu vstupenky na Transmission! Jeden lístek znamená 2 úžasné akce, 19 hodin tance a 13 nejlepších sv?tových DJs a spoustu dalších skv?lých ?eských a slovenských jmen!
PO?I?TE SI SVOU VSTUPENKU NA TRANSMISSION ZDE: www.bit.ly/VstupenkyTM

Událost Transmission ‘The Lost Oracle‘ na FB: bit.ly/TM16PrgFBEP

? CENA NA MÍST? (bez vstupenky na Transmission):
• 350,- K? - základní
• 600,- K? - V.I.P

? Základní vstupenka umož?uje základní vstup do klubu Mecca.
? VIP nebo Golden vstupenka na Transmission umož?uje vstup do VIP sekce v klubu Mecca.

? VIP vstupenky a stoly:
Pro ty, kte?í si cht?jí užít preparty na Transmission v maximálním pohodlí a komfortu, máme v klubu Mecca skv?lou VIP zónu a VIP stole?ky.

Prohlédn?te si, prosím, naši nabídku online: www.mecca.cz/vip

? VIP VÝHODY:
• Speciální VIP vchod a VIP šatna
• P?ístup do VIP zóny
• Nápojové menu rozší?ené o exkluzivní zna?ky
• VIP bar servis
• VIP toalety
• Nejlepší výhled na stage a tane?ní plochu

? Rezervace VIP stol?, VIP box?, SkyLounge nebo narozeninové oslavy:
• Zašlete nám email na [email protected] nebo volejte na +420 734 155 300.

?? Vylepšení na VIP
Pokud máte základní vstupenky na Transmission, ale cht?li byste být VIP na pre-party Transmission, je možné si zakoupit upgrade za 250 K? p?i vstupu do klubu. Tahle možnost je platná jedin? v kombinaci se vstupenkou na Transmission!

????????????

??? M?JTE NA PAM?TI, ŽE MECCA MÁ OMEZENOU KAPACITU, A KDYŽ JE PLNO, TAK JE PLNO. P?IJ?TE BRZY!

? V klubu Mecca lze platit m?nou Euro.
? Šatna v klubu Mecca je za cenu 20 K? / 1 Euro

?? JAK SE DOSTAT DO MECCY
Klub Mecca se nachází na adrese U Pr?honu 799/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Dostanete se tam:
1) AUTEM. Lze parkovat p?ed klubem.
2) TRAMVAJÍ. Blízko klubu (350 m) se nachází tramvajová zastávka „D?lnická“. Použijte tramvaje ?. 1, 6, 12, 14, 24, 25 nebo no?ní tramvaj ?. 54.
3) METREM. Použijte metro linky C na zastávku „Nádraží Holešovice“ a pak p?šky zhruba 1 km.
4) TAXI. Samoz?ejm? do klubu Mecca m?žete p?ijet vozem taxi. Doporu?ujeme si p?edem objednat v?z a nebrat si taxi na ulici. Cesta z centra do klubu Mecca vychází kolem 250 K? / 10 Euro. M?žete si zavolat nap?íklad Speed Cars +420 224 234 234 nebo Kurýr Taxi +420 241 090 090.

VÍCE INFORMACÍ:
www.mecca.cz
www.unitedmusic.cz
www.transmission.events

? T?šíme se s Vámi na vid?nou 28.10 a 29.10 na Transmission párty-víkendu!

(Friday) October 28, 2016

Pre-Party Transmission Prague 2016

Mecca Club Prague U Pr?honu 3 Prague, Czech Republic

Suggestion of event:

Gotthard at Metalfest Open Air...

Gotthard at Metalfest Open Air (CZ)
Metalfest Open Air Plzeň - of...

See all information

Suggestion of event:

VAyL \ Brenda-5 \ Pearly Secon...

VAyL \ Brenda-5 \ Pearly Seconds
Parlament Club

See all information

Suggestion of event:

Las matinales de Vichama* trib...

Las matinales de Vichama* tributo a Keane y The Killers@Vichama
Vichama Rock Bar

See all information