Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop)

Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop) Folder

(Saturday) October 15, 2016 - 15:00

DEPO2015 - Presslova 14 (Map)

8 people attended

Report event

DESCRIPTION

WORKSHOP: Drawing++ (new forms of drawing)

What does drawing in the 21st century look like? This workshop will investigate the space where drawing, electricity and computation meet. From the earliest moments of the computer — Douglas Englebart’s mouse, Ivan Sutherland’s sketchpad — developers have been striving for intuitive and meaningful ways to capture and explore gesture digitally.

Likewise artists – From Durer’s drawing machine, to Sol Lewitt’s infinite cubes and Moholy Nagy’s imaginary structures – have used computational method to transfer reality on to the paper and generativity reproduce elements of their drawing. Modern day artists like Shantell Martin and Cassandra C. Jones have been pushing the boundaries of what drawing is. We will discuss the history as well as examine and work with new and expressive tools. Participants will get a deeper understanding of the approaches in software and hardware with recording, amplifying and manipulating gestural information. The workshop involves plenty and plenty of drawing.

Zachary Lieberman is an American new media artist and computer programmer. He co-created openFrameworks, an open source C++ library for creative coding and graphics.
His installation Reflection Studies is part of SIGNAL festival 2016. Zachary´s stay in the Czech Republic was kindly supported by U.S. Embassy Prague and this workshop is supported also by DEPO2015 a Makerspace

! Limited capacity. Please register at [email protected]

------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP: Drawing ++ (nové formy malby)

Jak vypadá kresba ve 21. století? Tento workshop bude zkoumat prostor, v n?mž se setkává kresba, elekt?ina a výpo?ty. Od prvních okamžik? existence po?íta?e - myši Douglase Englebarta, sketchpadu Ivana Sutherlanda – se programáto?i snažili o intuitivní a smysluplné zp?soby digitálního zachycení a prozkoumání gesta.

Podobn? um?lci - od Dürerova kreslicího za?ízení, k nekone?ným kostkám Sol LeWitta a imaginárním strukturám Moholy Nagye - používali výpo?etní metody pro p?enos reality na papír a zmnožování reprodukovaných prvk? jejich kresby. Dnešní moderní um?lci jako Shantell Martin a Cassandra C. Jones posouvají hranice toho, co je kresba. Budeme diskutovat o historii a zárove? zkoumat a pracovat s novými a výrazovými prost?edky. Ú?astníci získají hlubší pochopení p?ístup? v softwaru a hardwaru, zaznamenávajícího, zesilujícího a manipulujícího pohybové informace. Sou?ástí workshopu bude spousta a spousta kreslení.

Zachary Lieberman je americký programátor, u?itel a um?lec zabývající se novými médii. Spoluvytvo?il známé openFrameworks, sou?ást CC++ knihovny pro kreativní kódování a grafiku. Jeho instalace Reflection Studies je sou?ástí SIGNAL festivalu 2016. Jeho pobyt v ?R laskav? podpo?ila U.S. Embassy Prague a tento workshop je po?ádán ve spolupráci s DEPO2015 a Makerspace

! Upozorn?ní: workshop bude probíhat v angli?tin?.
! Po?et míst je omezen. Registrace na [email protected]

(Saturday) October 15, 2016

Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop)

DEPO2015 Presslova 14 Plzen, Czech Republic

Suggestion of event:

Das Eich "Jetzt Eichts!"

Das Eich
VAZ Pfarrheim Burglengenfeld

See all information

Suggestion of event:

Tribute to Monsters of Rock

Tribute to Monsters of Rock
VAZ Pfarrheim Burglengenfeld

See all information

Suggestion of event:

Tanja Rotsch Band - special gu...

Tanja Rotsch Band - special guest: Kubus M.
VAZ Pfarrheim Burglengenfeld

See all information

Suggestion of event:

WACKY BLUES Professor

WACKY BLUES Professor
Boom Boom Room Presents

See all information