FuckUp Night Ostrava vol.2

FuckUp Night Ostrava vol.2 Folder

(Thursday) November 03, 2016 - 19:00

Cooltour Ostrava - ?erná louka 3188 (Map)

58 people attended

Report event

DESCRIPTION

FuckUp Nights je série pravidelných setkání, b?hem kterých (známé) osobnosti mluví nikoli o svých úsp?ších, ale naopak o v?cech, co se zrovna dvakrát nepovedly. Jedná se o celosv?tové hnutí s p?vodem v Mexiku, kde se v roce 2013 první FuckUp Night uskute?nila. Dnes se koná každý m?síc ve více než 130 metropolích sv?ta.
Setkání mají za cíl p?edevším oslavit neúsp?ch, jakožto zcela p?irozenou a p?ínosnou sou?ást lidského života. Z neúsp?chu je t?eba se pou?it a nechat si jím rozší?it obzory. Hosté ve svých krátkých p?ednáškách (cca 10 minut) promluví o svých nejv?tších fuckupech a rozeberou, co si z daného neúsp?chu odnesli a co by dnes t?eba ud?lali jinak. N?kdy nám totiž jeden neúsp?ch dá mnohem více než tisíc úsp?ch?.

?eká vás p?tice inspirativních spíkry? a spíkr?, kterým metoda pokusu a omylu svítila na cestu.

Tickets available on: https://goout.net/cs/listky/fuck-up-night/oqt/

(Thursday) November 03, 2016

FuckUp Night Ostrava vol.2

Cooltour Ostrava ?erná louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

ZRNÍ & Loten Namling /Tibet/ ...

ZRNÍ & Loten Namling /Tibet/ esko-tibetské turné 2016 / Olomouc
Jazz Tibet Club

See all information

Suggestion of event:

Snhovka na Kravín

Snhovka na Kravín
Kravín Valašské Klobouky

See all information

Suggestion of event:

TV Girl, Yohuna, Poppet

TV Girl, Yohuna, Poppet
Berlin NYC

See all information