Taco Hemingway - Kielce - 2 koncerty / 1 dzie!

Taco Hemingway - Kielce - 2 koncerty / 1 dzie! Folder

(Friday) November 11, 2016 - 18:00

bohomass lab - Kapitulna 4 (Map)

979 people attended

Report event

DESCRIPTION

Zapraszamy na pierwszy koncert Taco Hemingwaya w Kielcach!

Okazja podwójna, gdy? wyst?p odb?dzie si? w ramach trasy promuj?cej debiutancki album d?ugograj?cy pt. MARMUR .

Aktualizacja: ze wzgl?du na ekstremalnie du?e zainteresowanie, podwójny b?dzie tak?e koncert :)

Spodziewajcie si? du?ej ilo?ci nowego materia?u na ?ywo.


Program:

17:30 Warm Up
18:30 Taco Hemingway / koncert dodatkowy

21:00 Warm Up
22:30 Taco Hemingway / koncert planowy

00:00 After Party / wst?p free


UWAGA! WA?NE!

Sprawy organizacyjne dla wszystkich:

1. Na wcze?niejszy koncert zapraszamy do Boho ju? od 17:30. Taco pojawi si? na scenie godzin? pó?niej.

2. Po pierwszym koncercie kierujemy si? bezpo?rednio do wyj?cia (pami?tamy o kurtkach w szatni). P?yty podpisywane b?d? przez Taco po drugim koncercie, podczas after party!

3. Na pó?niejszy koncert zapraszamy do Boho od 21:00- nie wcze?niej! Taco pojawi si? na scenie o 22:30.

4. Po drugim koncercie (ok. pó?nocy) zapraszamy wszystkich uczestników na after party, na którym zagra rezydent krakowskiego Prozaka 2.0- DJ Clockwork.

5. Przypominamy o posiadaniu przy sobie dokumenty to?samo?ci (dowód, legitymacja, prawo jazdy). Podejrzane dokumentu nie b?d? honorowane. Niepe?noletni w wieku 16-18 lat- pami?tajcie o podpisanych zgodach. Osoby poni?ej 16 roku ?ycia- pami?tajcie o tym, ?e na list?, która znajduje si? u ochrony, wpisa? Was musi doros?y opiekun (bez konieczno?? zostania na koncercie).

6. B?dzie gruuuuuuuubo, t?oczno i g?o?no!

7. Nie próbujcie tego w domu :)


UWAGA NIEPE?NOLETNI! SPRAWDZAMY DOWODY!

1. Osoby mi?dzy 16, a 18 rokiem ?ycia zostan? wpuszczone na koncert po z?o?eniu u ochrony klubu podpisanego przez prawnego opiekuna o?wiadczenia (na samym dole posta znajduje jego wzór***).

2. Osoby poni?ej 16 roku ?ycia zostan? wpuszczone na koncert tylko i wy??cznie pod opiek? osoby doros?ej i z?o?eniu przez ni? podpisu na li?cie znajduj?cej si? równie? u ochrony. Opiekun nie musi zostawa? na koncercie!

***Wzór do skopiowania i druku dla uczestników w wieku 16-18 lat:

Jako prawny opiekun wyra?am zgod? na udzia? mojego syna/córki ..........(imi? i nazwisko uczestnika).......... w koncercie odbywaj?cym si? w dniu 11 listopada 2016 na terenie klubu Bohomass Lab w Kielcach przy ul. Kapitulnej 4. W przypadku zako?czenia koncertu po godzinie 22:00, odpowiadam za dotarcie ww. uczestnika do miejsca zamieszkania.

..........(czytelny podpis opiekuna)..........www.facebook.com/bohomasslab

Tickets available on: http://biletyna.pl/event/Taco-Hemingway-Marmur-Tour-Bohomass-Lab-Kielce-e36779.html

(Friday) November 11, 2016

Taco Hemingway - Kielce - 2 koncerty / 1 dzie!

bohomass lab Kapitulna 4 Kielce, Poland

Suggestion of event:

MESAJAH koncert + after part...

 MESAJAH  koncert + after party!
bohomass lab

See all information

Suggestion of event:

Dwa Sawy - Kielce / Klub Madne...

Dwa Sawy - Kielce / Klub Madness -
Madness Club

See all information

Suggestion of event:

goiânia, GO (LSF)

goiânia, GO (LSF)
Teatro Sesi_Go Oficial

See all information